"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการ ครูสร้างคน สร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู

 เมื่อวันที่ 16 มการาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ ครูสร้างคน สร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู โดยมีคณาจารย์เกษียณ อาจารย์ใหม่ ร่วมประกอบพิธี ติดอินทนู จำนวนมาก ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด  สามารถชมประมวลได้ที่นี่ คลิก