"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วงเวียนประติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก