"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

     การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างกิจกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก ต้นตาลโตนด โดยได้คิดค้นและวิจัยหาแนวทางอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากตาลโตนด เช่น การออกแบบและพัฒนาเครื่องยีและคั้นน้ำผลตาลโตนดเพื่อนำมาใช้ในการแปรรูปอาหาร การพัฒนาต้นแบบเครื่องตัดแยกใบตาลเพื่อนำมาใช้ในงานจักรสาน เครื่องขัดเส้นใยจากก้านใบตาลซึ่งจะทำให้เกิดขุยตาลจำนวนมาก นำไปสู่การผลิตแผ่นผนังสำเร็จรูป การพัฒนาต้นแบบเครื่องขึ้นรูปกระถางเพาะชำพืชจากขุยใยตาล การพัฒนา เผาถ่าน การผลิตสารดูดกลิ่นจากผลตาลจากถ่านผลตาลโตนด  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก