"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลมอบพระหลวงปู่ทวด ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมผู้ทรงรับมอบพระหลวงปู่ทวดปางเขียนหนังสือ จาก ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี  มทร.ศรีวิชัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก