"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเกียรติพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ และ อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ที่ได้รับรางวัล Bronze Prize จากงาน SIIF 2013 ประเทศเกาหลี ในการร่วมจัดนิทรรศการและร่วมการประกวด โดยนำ สองผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สงขลา คือ Tablet counting machine และ Clod pressed pure coconut oil machine ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก