"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้า 2 รางวัลจากงาน งาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013" ณ กรุงโซล

  นักประดิษฐ์คิดค้นและนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้า 2 รางวัลจากงาน งาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ( วช.)ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 โดย วช.นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและผลงานวิจัยจากประเทศไทย 47 ผลงาน จาก 17 หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมการจัดนิทรรศการและร่วมการประกวด โดยนำ สองผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สงขลา คือ Tablet counting machine โดย อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ และ Clod pressed pure coconut oil machine โดย อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ   ทั้งสองผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัล Bronze Prize จากงาน SIIF 2013 ครั้งนี้

จากการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการและการประกวดครั้งนี้  ทำให้ผลงานประดิษฐ์คิดค้นผลงานวิจัย และนวัตกรรม ได้เผยแพร่ในเวทีระดับสากล  นักประดิษฐ์คิดค้นและนักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการวิจัย ประดิษฐ์และนวัตกรรม ต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ  และเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรด้านการประดิษฐ์ในระดับสากลต่อไป สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก