"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการปลูกป่าต้นน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ชุมชนบ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อนสร้างความรู็ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนให้กับชุนชม อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตอาสาที่ดีในการร่วมกกันดูแลและรักษาผืนป่าต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 200 คน สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก