"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีมอบโครงการราชมงคลสานฝันสู่ชุมชุน 56

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556  ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท สังกัดองค์การบริการองค์การนักศึกษา ได้จัดโครงการราชมงคลสารฝันสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดมะขามคลาน หู่ที่ 10 ตำบลม่วงงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมกันสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง   สามารถชมประมวลภาพไดที่นี้ คลิก