"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ สกว.จับมือ มทร.ศรีัวิชัย เซ็นสัญญาร่วมทุนเดินหน้าลุยงานวิจัยไม้ผลเชิงพื้นที่

เซ้นสัญญาร่วมทุน- ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัยเซ้นสัญญาร่วมทุนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อศึกษาการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ"การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช"  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร