"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2555 (บัณฑิตกิิตติมศักดิ์)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่   สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2555

 
 
 
 
นายอนุพาสน์  สุวรรณมงคล              ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
นายมานะ ศรีพิทักษ์                                    ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   (การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ                                 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
นายสุนทร  นิคมรัตน์                                   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)
นายระวิ ผดุงมาศ                                         ปริญญาบัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายอนุสิษฐ์   กาญจนพล                            ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การตลาด)
นายรณชัย   จินดาพล                                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
นายโชคดี เพิ่มพลอยศิริ                               ปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิตกิตติมศักดิ์  (อุตสาหกรรมอาหาร)
นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์                    ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)