"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายนนี้

เวลา 09.23 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ, พร้อมด้วยผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,884 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า "ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ สำหรับปฏิบัติงานให้สำเร็จผลและเป็นประโยชน์ได้จริง ปัจจัยประการแรก คือ ความรู้ที่หนักแน่นทั้งความรู้ในหลักวิชาเฉพาะ และความรู้ทั่วไปที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ ปัจจัยประการที่สอง คือ ความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความฉลาดสามารถในการเลือกสรรหลักวิชาต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน และสภาวการณ์แวดล้อม ปัจจัยประการที่สาม คือ จิตสำนึกในคุณธรรมที่จะช่วยให้รู้เหตุรู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดี และปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติการใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่งานแก่ส่วนรวม  บัณฑิตทุกคนในที่นี้ นับได้ว่ามีความรู้ในหลักวิชาเฉพาะตามสาขาที่ได้เล่าเรียนมา เป็นปัจจัยพื้นฐานอันมั่นคงอยู่แล้ว หากจะได้ขวนขวายศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งขึ้น พร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้คล่องแคล่ว ชำนิชำนาญ ตลอดจนอบรมความคิด จิตใจ ให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ในคุณธรรม ก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะสามารถประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จ และอำนวยผลประโยชน์เป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเอง และชาติบ้านเมือง"

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพพระบรมธาตุเจดีย์สลักดุนทองเหลือง ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องรีดเชือกกล้วยเพื่องานหัตถกรรมแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ใช้ในงานจักสาน สำหรับพระราชทานแก่นางสมพร นกแก้ว ประธานกลุ่มต้นธูปฤๅษีและเส้นใยพืช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในโครงการภูฟ้า
ตามพระราชดำริ  
สามารถชมภาพข่าวได้ที่นี้ คลิก