"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้/ ธูปเทียนแพ ถวายพระราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก