"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโครงการเพชรแนะแนว ของโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานแนะแนวและให้ข้อคิดและแนวทางการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก