"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

AttachmentSize
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 1/5282.63 KB
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 2/5277.57 KB
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 3/5228.23 KB
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 4/5246.88 KB
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 5/5236.56 KB