"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตราฐานเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ

 เมือวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ผศ.ยุทธนา   พงศกร  รองอธิการบดีฝ่ายจัดหาทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตราฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการ กสทช.  ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ