"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพนิทรรศการ เล ป่า นา คน

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ 99 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เล ป่า นา คน ที่แสดงผลงานภาพถ่ายจากชมรมถ่ายภาพผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพสงขลา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก