"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาไทย ของครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย

   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ครูอาสาสมัครและนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาไทย ของครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยของมูลนิธิพระวิเชียรโมลี ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้ชีวิตของคนไทย จึงได้มาเรียนรู้การทำอาหารไทย การทำขนมหวานและการเรียนการจัดดอกไม้ จากอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก