"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๘ ท่าน นำโดย Prof.Dr.Rosna Awang Hashim เดินทางมาเยี่ยมเยียนและถือโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการยกร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดังกล่าว  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก