"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


การร่วมประชุมสัมมนา 2013 Engagement Australia Conference

 การร่วมประชุมสัมมนา 2013 Engagement Australia Conference  และการศึกษาดูงาน Auatralian  Universites on Socially – engaged Schollarship จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ (Knowledge Network Institution of Thailand : KNIT) ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2556  ณ Melbourne ,Australiaรองศาตราจารย์มุกดา  สุขสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนา 2013 Engagement Australia Conference ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการอภิปราย เกี่ยวกับการสร้างข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ  โดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยและชุมชนที่มีการสร้างข้อตกลงในความร่วมมือได้เสนอแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง และมีการสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคคลและองค์กรภายนอกในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการสร้างข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย
และมีการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยดังนี้  Swinbunrne University of Technology, Australian Catholic University,University of Melbourne และ Victoria  University   จากการศึกษาดูงานได้มุ่งมั่นที่จะสร้างแนวทางพัฒนาและสร้างเครือข่ายการการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ::
· การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในข้อตกลงที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติที่สร้างความรู้
· สำรวจวิธีการกลยุทธ์และประสบการณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการสร้างข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย
·  ความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในกระบวนการของการมีส่วนร่วมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน