"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการรณรงค์ต้านภัยสารเสพติด

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการรณรงค์ต้านภัยสารเสพติด มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหา พิษภัย และร่วมกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด

โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 กิจกรรมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการต้านสารเสพติดร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย   สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก