"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ได้ผู้ชนะการเลือกตั้ง

คือ นายณัฐวุฒิ ทองศร อดีตนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 การเปิดสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการขององค์การบริหารองค์การนักศึกษา และชมรมสังกัดองค์การบริหารองค์การนักศึกษา การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 14 คณะ/วิทยาลัย กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมปฏิบัติการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการPDCA และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก