"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 เมื่อวันที่ 24 -26 กรกฏาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน สมศ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก