"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลโครงการส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ภาคใต้ ประจำปี 2556

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวต้่อนรับ
ศาสตรจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ภาคใต้ ประจำปี 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 80 พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก