"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพประชุมเิชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา้ท้องถิ่น

  เมื่อวันที่ 11 กรฎาคม 2556  ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย  ผู้อำนวยการวถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดประมวลภาพประชุมเิชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา้ท้องถิ่น โดยไปรับเกียรติจาก รศ.มุกดา สุชสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี     อีกทั้งได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย  ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ  "วิธีกำหนดมูลค่าเพิ่มและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ตามระเบียบ และารบริหารงานวิจัยใหม่ ของ วช."   ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด สงขลา