"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร ร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิตหัวหน้าฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ได้บรรยายพิเศษในเรื่อง"สิ่งที่ได้จากมูลนิธิโครงการหลวง" และร่วมกันปลูกต้นประดู่แดง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิืก