"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการเยาวชนสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และ อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับเยาวชนสยามในประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการเยาวชนสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องวิถีการดำเนินชีวิตอย่างไทย โดยมีการเรียนรู้วิธีการทำขนมไทย ถั่วแปบ ทับทิมกรอบ อาหารไทย ผัดไทย และการจัดพานพุ่มดอกไม้ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือฝึกปฏิบัติ การทำอาหารด้วยตนเอง โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก