"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ วันนัดพบแรงงานสงขลา

เมืื่อวันที่14มิถุนายน 2556 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใ้ห้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่มาเป็นประธานงานวันนัดพบตลาด

แรงงานจังหวัดสงขลา ที่จัีดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก