"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สุชาติ  เย็นวิเศษ  และนายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน "41 st  International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเครื่องผลิตผงโลหะโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำแรงดันสูง  

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี ในงาน "Korea Woman' Invention Exposition 2013" (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑- ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  สามารถคว้ารางวัลมาดังนี้
๑.รางวัลเหรียญทอง ผลงาน น้ำพริกกะปิผงศรีวิชัย โดย ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช

๒.รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ข้าวยำศรีวิชัย โดย ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์   
 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

 

 

รองศาสตราจารย์สุชาติ   เย็นวิเศษ

 

 

อาจารย์ทวิชาติ  เย็นวิิเศษ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช  รางวัลเหรียญทอง    ผลงาน "น้ำพริกกะปิผงศรีวิชัย"

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลทรัพย์    อินทร์สังข์   รางวัลเหรียญเงิน   ผลงาน" ข้าวยำศรีวิชัย"