"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ณ ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์  ผศ.ชไมพร  เพ็งมาก   ผศ.มุจลินท์  ติณสิริสุข  ผศ.มาโนธ  ขำเจริญ  ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีการศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์    ครั้งที่ 2 ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2556 เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาดูงานการผลิตสินค้าพื้นเมือง รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ในงาน BioFach China