"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ขอเชิญร่วมสมัครงาน วันนัดพบตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา (สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) 14 - 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมสมัครงาน วันนัดพบตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา (สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) 14 - 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา