"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ณ Universiti Malaysia Perlis

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ถาวโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงาน และ ผศ.ดร. กัณฑรินทร์ รักษ์สาคร  ผู้ช่วยอธิการบดี  อีกทั้งคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทั้ง 9 แห่ง ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ณ   Universiti Malaysia Perlis  ประเทศมาเลเซีย