"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการเข้าร่วมการกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์

ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร โดยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 8 เหรียญ และได้ลำดับที่ 19 จากทั้งหมด 58 สถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็น เหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ จากกีฬาประเำภท วอลเลย์บอลชายหาด และกรีฑา เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ จาก กรีฑา และเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ จากกรีฑา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก