"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ การปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับ Pro.Dr.Le.Viet Dzung and Mr.Pham Xuan Binh จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิ