"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินรายได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ พระราชทานวโรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์ นักศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก