"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ การประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณะ นนทนาพันธ์ และ อาจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี(ห้องสีฟ้า) ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก