"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกศักดิ์ สงสังข์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ  นายเอกศักดิ์ สงสังข์  นักศึกษาสาขาการตลาด  ชั้นปีที่ ๔  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชน   จังหวัดสงขลา ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี