"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


นศ.วิศวะ มทร.ศรีวิชัย เจ๋ง!! คว้ารางวัล นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในหัวข้อโครงงานเรื่อง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง ผลงานของ   นายธีระพันธ์  อันตรเสน และ นายนราวิชญ์ เพชรไพศาล นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์ดรุณี  ชายทอง และ อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาตร์ ในหัวข้อโครงงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสำนักงานเพื่อการประหยัดพลังงาน ผลงานของ นายณรงศักดิ์ สังข์ทอง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท        พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอาจารย์สายัณห์ ละอองโชค เป็นที่ปรึกษาโครงงาน จากการเข้าร่วมโครงการประชุม  เรื่อง Best   practice:  ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมี รศ.มนัส อนุศิริ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดขึ้นโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหกิจศึกษาออกสู่สังคมภายนอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา อีกทั้งเพื่อคัดเลือกและพิจารณาตัดสินผลงานระดับเครือข่ายสำหรับวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 ต่อไป