"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ที่เทศบาลนครสงขลาจัดขึ้น มีการส่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะกลองยาว เข้าร่วมขบวน ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก