"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการ สร้างทัศนคติที่ดี คิดเชิงสร้างสรรค์ สู่นักประชาสัมพันธ์ เชิงรุกอย่างมีคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2556 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างทัศนคติที่ดี คิดเชิงสร้างสรรค์ สู่นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงกลวิธีในการเขียนข่าวอย่างไรให้ลงตีพิมพ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 50 ท่าน ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท จังหวัดพังงา  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก