"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการอบรม"การพัฒนาผู้บริหารเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ "

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมอบของที่ระลึกให้

กับผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสถาบันนโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรม"การพัฒนาผู้บริหารเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ " ณ โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก