"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรดน้ำขอพร

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรดน้ำขอพร ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก