"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีรับราชโองการ

   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ของมหาวิทยาลัย และพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สำนักงานอธิการบดี  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก