"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ การรายงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ศรีวิชัย  ร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ และร่วมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้  ร่วมกับองค์การบริหาร    ส่วนตำบลรำแดง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้   คลิก