"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   คลิก ดูประกาศ