"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักกีฬามวลสากลสมัครเล่น ที่ได้รับรางวัลรอวชนะเลิศอับดับสอง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม พลบดีเกมส์ คือ นางสาววรรณนิสา รักษายศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก