"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการพัฒนศักยภาพงานประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย นำคณาจารย์ บุคคลากร ด้านงานประชาสัมพันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย บริษัทมติชน จำกัด มหาชน และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก