"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพลงนามความร่วมมือ

 ลงนามความร่วมมือ – นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตนักศึกษา งานวิจัย การศึกษาดูงาน ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร ที่มีคุณภาพ โดยมี ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก