"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพรายงานกิจกรรมความดี โครงการบ่มเพาะคนดี ต่อ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 นายชูเกียรติ  กล้าศักดา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ชั้นปีที่ ๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นักศึกษาทุนมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย     ราชภัฎ สงขลา ให้รายงานกิจกรรมความดี โครงการบ่มเพาะคนดี ต่อ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันพุธ ที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีผศ.ยุทธนา  พงศกร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก