"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

•นายธนพนธ์ อินทโชติ นายธำรงศักดิ์ สินธุ และนายปฐมพร ปุบพะโก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศประเภท แบบอาคารวิลล่า
•น.ส. ชุติมา น้อยผา น.ส. สกาวรัตน์ ขวัญสง่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศประเภทแบบคอนโดมิเนียม
•นายกนกพล ขาวสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ประเภท การเขียนทัศนียภาพภายนอก 

ภายในงานสถาปนิกทักษิณ 56 “ บ้าน เมือง เรา ”   ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ  60  ปี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา  
สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก