"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ กิจกรรมเดินการกุศล เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริืหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก